Back to top

„Adjuk tudtára a késő utókornak...”

Publikálva: 2016, június 20 - 22:36
1862. június 10-én a Szent György-templom tőszomszédságában letették az alapkövét a régi nádfedeles iskola helyére épülő új iskolának – köszönhetően Csaplár Benedeknek. Az alapkőbe, az utókor számára leforrasztott rézládikában pénzérméket helyeztek el, és egy írást, amelyben az ősök örök és halhatatlan emléket állítanak Dunaszerdahely katolikus iskolája újjáépíttetőinek. Az 1972-ben, az épület lerombolásakor meglelt írás (eredetije a Csallóközi Múzeumban található) szöveghű átirata alább olvasható.
„Adjuk tudtára a késő utókornak...”

„A telyjes Szent Háromság egy Istennek – az Atyának, Fiunak és Szentleleknek nevében. Amen

Alulírottak, ugymint: a duna szerdahelyi Katholikus elemi iskolát épittető Bizottmány tagjai adjuk tudtára a késő utókornak és mindazoknak, kik jelen irásunkat valaha olvasni fogják: miszerint mi nagytiszteletü Csaplár Benedek kegyes rendi tanár és városunk lelkes szülöttjének hazafias buzditása által, társulatba állottunk, és a Duna Szerdahelyi plébániához tartozó: Szerdahely, Ujfalu, Nemesszeg, Előtejed, Ollé-Tejed, Lieder Tejed, Sikabony, Kis-Udvarnok, Nagy-Udvarnok, Balásfa, Töbör-Éthe, Hegy-Bene Éthe, Csenkeszfa, Pódafa és Tökés helységek katholikus híveinek önkéntes adakozásából befolyt mintegy nyolcz ezer forintra rúgó összegen a régi roskadozó félben lévő iskola helyébe, egy a szükségnek és korunk igényeinek megfelelő új épületnek felállitását magunk közt elhatároztuk. Isten a tanulóifjúság bolgoditására czélzó ebbéli igyekezetünket annyira megáldotta: hogy ezen iskola épületnek alapkövét letehetni, és annak épittetését megkezdhetni, az alább megirt esztendőben és napon szerencsések voltunk. Örök emlékezetül ide igtatjuk tehát: hogy az alapkő a Katholika egyház szertartásai szerint ünnepélyesen fölszenteltetett, a jelen okirat pedig, az épitést vezetö bizottmány, a tanuló ifjúság, a helybeli czéhek, és minden rendű és rangú katholikus hivek sokaságának jelenlétében nyilvánosan felolvastatván légmentesen elzáratott, és néhány, napjainkban forgalomban lévő réz és ezüst pénz darabbal együtt az alapköbe letétetett.   Kelt Ferencz József ausztriai Császár ö felségének uralkodása, Szcitovszky János bibornok Primás és esztergomi Érsek főpásztorkodása, Szakváry János Esperes, és szerdahelyi Plébános lelkészkedése, és Venczel Jozsef Kántortanito hivataloskodása idejében, ugyszintén Ruzsicska Ignácz Kőmives, Pintér György ács, ör. Spaller Jozsef lakatos, Nieder­hauser Pál és Pirovics Antal asztalos mesterek és épitők közremüködésével, Pozsony Vármegyébe kebelezett Duna Szerdahely mezö városában, Krisztus Urunk születése után az ezer nyolczszáz hatvankettedik esztendőben junius hó 10ik napján Pünkösd után való kedden reggeli 8. órakor. Konde Gyula bizottmányi elnök. Kondé Kristóf bizottmányi tag, Miháltsek István Városbirája és bizotmányi tag. Fehér Nándor, segédlelkész és biz. tag. Szigeti András szabó mester. Mészáros Lázár bizottmányi aljegyző. Szeif Antal Újfalusi hadnagy és bizotmányitag. Petényi Ádám Pénz Tárnok, Nemesszegi hadnagy, Biró János kisudvarnoki hadnagy. Stemmer Péter, Bazsó Sándor, Bazsó Gáspár, Marczell Márkus, Lády Mihály, Orosz György, Henczi József, Godany Vendel, Marczéll Ferentz szerdahelyi kovátsmester, Molnár Antal, Pócs Ignacz, Vírág János csenkeszfai hadnagy, Boráros Károly sikabonyi hadnagy, Hegyi Ferencz, Spaller József ifjú, Orosz Gábor, Szaif József, Kustyán János, Kántor János.- Ollé Ágoston. Antalics Albert. Marczell Daniel.- Szaif Mór.- Oros Antal.- Szaif Károly. Petrovics Lajos. Póda János.”

(Közreadta Nagy Attila helytörténész)

Ezt már olvasta?

Cookies