Jelenlegi hely

Szólj bele Székelyudvarhely fejlesztésébe!

Ezt már olvasta?

Publikálva: 2018, július 7 - 14:05 | Testvérvárosi hírek
A prog­ram lé­nye­ge, hogy bár­ki aki Szé­kely­ud­var­he­lyen él, dol­go­zik vagy ta­nul, öt­let­ter­ve­ket nyújt­hat be, ame­lyek­kel, meg­lá­tá­sa sze­rint, hasz­nos­sá, él­he­tőb­bé, szeb­bé te­he­ti kör­nye­ze­tét.
Szólj bele Székelyudvarhely fejlesztésébe!

A kö­zös­ség ál­tal ak­tív rész­vé­te­len ala­pu­ló költ­ség­ve­tés egy olyan fo­lya­mat, amely­nek se­gít­sé­gé­vel Szé­kely­ud­var­hely Me­gyei jogú vá­ros a la­ko­sok öt­le­te­it és kez­de­mé­nye­zé­se­it át­ül­te­ti a va­ló­ság­ba és meg­va­ló­sít­ja azo­kat.

A pá­lyá­zók hat ka­te­gó­ri­á­ban te­het­nek ja­vas­la­to­kat: sé­tá­nyok, jár­dák, sé­tá­ló­he­lyek; köz­le­ke­dé­si le­he­tő­sé­gek; zöld­öve­ze­tek és ját­szó­te­rek; köz­te­rü­le­ti be­ren­de­zé­sek (kül­té­ri bú­tor­zat, köz­vi­lá­gí­tás stb.); ok­ta­tá­si és kul­tu­rá­lis inf­ra­struk­tú­ra; di­gi­tá­lis vá­ros.

Testvérvárosunk új kezdeményezése itt érhető el: http://szoljbele.udvarhely.ro/hu