Back to top

Pályázat a Perfects részvénytársaság cégvezetői jogkörökkel ellátott igazgatói tisztségének betöltésére

Publikálva: 2019, május 27 - 15:59
A városi tulajdonú Perfects Rt. (Erzsébet tér 1203, 929 01 Dunaszerdahely) igazgatótanácsa a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának közfeladatok ellátásáról szóló 2003. évi 552. törvénye 5. § és későbbi módosításai értelmében a részvénytársaság cégvezetői jogkörökkel ellátott igazgatói tisztségének betöltésére az alábbi pályázatot hirdeti meg.
Pályázat a Perfects részvénytársaság cégvezetői jogkörökkel ellátott igazgatói tisztségének betöltésére

A pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltételei:

 • II. fokú főiskolai végzettség a jog vagy a közgazdaság és menedzsment, média területén,
 • legalább 4 éves szakmai gyakorlat a média és menedzsment területén,
 • erkölcsi feddhetetlenség,
 • teljes jogképesség.

Egyéb kritériumok és elvárások:

 • az államnyelv és a magyar nyelv aktív ismerete,
 • regionális média átfogó ismerete,
 • számítástechnikai ismeretek,
 • vezetői és szervezői készségek és tapasztalatok,
 • rugalmasság, önálló munkavégzés képessége, kreativitás,
 • egészségi alkalmasság,
 • B típusú jogosítvány,
 • jogi ismeretek, a munkajogot illetően különös tekintettel: a Munkatörvénykönyv, a közalkalmazottakról szóló törvény, kereskedelmi jog, Kereskedelmi Törvénykönyv, adókra vonatkozó jogszabályok, általános forgalmi adóról szóló törvény, a média területén a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény, digitális médiaszolgáltatás,  audiovizuális médiaszolgáltatásról szóló törvény, és egyéb jogszabályok ismerete: szerzői jogról szóló törvény, reklámokról szóló törvény, információkhoz való szabad hozzáférésről szóló törvény és a személyes adatok védelméről szóló törvény.

Előnyt jelenthet:

 • angol vagy a német nyelv ismerete, legalább B1-es szinten.

A jelentkezéshez szükséges okiratok: 

 • vezetési elképzelések, a társaság fejlesztésének és a szolgáltatásnyújtás minőségének javítására irányuló írásbeli javaslat, amelyből egyértelműen kitűnik a pénzeszközök elosztása, a média szolgáltatások működtetési költségeinek csökkentése és egyéb vállalkozási tevékenység bevezetése, valamint annak pénzügyi hatékonysága,
 • írásbeli kérelem a meghirdetett pályázatra, az e-mail cím feltüntetésével, amelyre a meghallgatás meghívója kézbesítésre kerül,
 • orvosi igazolás a fizikai és szellemi alkalmasságról,
 • szakmai önéletrajz Europass formában (a formanyomtatvány a következő linkről letölthető: https://europass.cedefop.europa.eu/sk/documents/curriculum-vitae),
 • motivációs levél,
 • büntetlen előélet és erkölcsi feddhetetlenség - 3 hónapnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • becsületbeli nyilatkozat a kérelemben és mellékletekben feltüntetett adatok valódiságáról,
 • a legmagasabb végzettséget igazoló okiratok hitelesített fénymásolata (abban az estben, ha külföldön került sor a tanulmányok elvégzésére, akkor a 2015. évi 422. sz. a végzettséget igazoló okiratok és szakmai képesítésről szóló okirat elismeréséről és egyéb más törvények kiegészítéséről szóló törvény értelmében szükséges, a 2016.1.1. előtt kiadott végzettséget igazoló okiratok esetében a Szlovák Köztársaság Oktatás-, Tudomány-, Kutatás- és Sportügyi Minisztériumának állásfoglalása),
 •  egyéb végzettséget, továbbképzést, szemináriumot stb. igazoló okirat másolata,
 • beleegyező nyilatkozat a pályázó személyi adatainak felhasználásához a pályázati időszak alatt a személyi adatok védelméről szóló 2018. évi 18. törvény és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló rendelete értelmében,
 • a megadott nyomtatvány formájában benyújtott beleegyező nyilatkozat a vezetési elképzelések, a társaság fejlesztésének és a szolgáltatásnyújtás minőségének javítására irányuló javaslat, valamint a szakmai önéletrajz és a motivációs levél nyilvánosságra hozatalához (a formanyomtatvány megtalálható a következő honlapon: https://www.dunaszerdahelyi.sk).

Kiegészítő információk:

Kérjük a jelentkezést a benyújtandó okiratokkal együtt, lezárt borítékban postázni legkésőbb 2019. június 17. 14.00 óráig a Perfects, a.s. - Molnár Veronika, Erzsébet tér 1203, 929 01 Dunaszerdahely címre, vagy személyesen leadni az Erzsébet téri Üzleti és Tájékoztatási Központban Dunaszerdahelyen (1. emelet 106. sz. iroda). A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Perfects, a.s. igazgatói tisztségének betöltésére – ne tessék felbontani “.

A megadott határidő után benyújtott vagy a meghatározott dokumentumokat és okiratokat nem tartalmazó írásbeli kérelmek nem kerülnek besorolásra.

A szóbeli meghallgatás szlovák és magyar nyelven zajlik, amely kiemelten a vezetési elképzelések, a társaság fejlesztésének és a szolgáltatásnyújtás minőségének javítására irányuló javaslatok bemutatására és egyben a résztvevő a média-szolgáltatásnyújtó kereskedelmi társaságok pénzügyi, menedzsmenti és vezetési problémáival kapcsolatos általános ismereteinek felmérésére irányul.

A meghatározott pályázati feltételeket teljesítő jelentkezőket a meghallgatás időpontjáról és helyszínéről e-mail formájában értesítjük. 

A meghallgatás tervezett időpontja 2019. június hónapjának utolsó naptári hete.

A meghallgatás tervezett helyszíne: Perfects, a.s., Erzsébet tér 1203, 929 01 Dunaszerdahely, az Üzleti és Tájékoztatási Központ épületének 1. emeletén található kis ülésteremben.

A munkába lépés tervezett időpontja: 2019. augusztus 1. 

A munkáltató ezúton értesíti a résztvevőket, hogy a meghallgatáson való részvétel nem vonja maga után ipso facto a részvénytársaság cégvezetői jogkörökkel ellátott igazgatói tisztségének betöltését, annak eredménye irányadó jellegű. Az igazgató tisztség betöltéséről a társaság rendkívüli közgyűlése, míg a cégvezetői jogkör betöltéséről a társaság elnöksége határoz.

A munkáltató fenntartja azon jogát, hogy a Munkatörvénykönyv 48.§ (2) bekezdése alapján az igazgatóval 2 éves meghatározott időtartamú munkaviszonyt hozzon létre. Abban az esetben, ha a munkavállaló az igazgatói tisztséget az elvárásoknak megfelelően látja el, akkor a munkáltató módosíthatja a munkaviszonyt határozatlan időtartamúra.

A munkáltató fenntartja azon jogát, hogy a Munkatörvénykönyv 45.§ (1) bekezdése alapján a munkaszerződésben 6 hónapos próbaidőt határozzon meg.

A cégvezető és a társaság közötti viszonyra a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

A részvénytársaság cégvezetői jogkörökkel ellátott igazgató tervezett kezdő bruttó fizetése 1200,- euró.

Egyéb juttatások: a munkavállaló kreativitásából fakadó elért pozitív gazdasági eredmények esetében, amely igazolja a munkavállaló rátermettségét egyéb juttatásokra is és a kezdő fizetés összegének módosítására is lehetőség van.

További információk a következő telefonszámon: 031/5526606 vagy mobilszámon: 0911409691.

Kelt, Dunaszerdahelyen, 2019. május 16. 

Perfects a.s.

Szabó László, elnök

Mgr. Őri Rita, alelnök

Ezt már olvasta?

Címkék: Perfects rt.
Cookies