Back to top

Magyar állami ösztöndíjjal támogatott doktori képzés

Publikálva: 2016, szeptember 4 - 10:30
Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel közösen nyílt pályázatot hirdet a 2016/2017-es tanévben a magyarországi felsőoktatási intézmények magyar állami ösztöndíjjal támogatott doktori képzésében történő részvételre azon szlovák állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára, akik a 2016. évi doktori felvételi eljárásban nappali munkarendű képzésre jelentkeztek és a felsőoktatási intézmény rangsorolása alapján az önköltséges PhD/DLA képzésre kerültek besorolásra.

Általános tudnivalók:

 • Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Eötvös Loránd Tudományegyetem az ösztöndíjakkal a szülőföldi értelmiség továbbképzését és utánpótlását kívánja támogatni.
 • A magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésben való részvétel pályázati úton történő elnyerésének további feltétele az, hogy az érintett határon túli magyar személyek olyan nappali munkarendű doktori képzésre jelentkeztek, melyre az adott felsőoktatási intézmény magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésben részt vevő hallgató fogadására jogosult (azaz a képzés első évfolyamára a 2016/2017-es tanévben magyar állami ösztöndíjjal támogatott keretszám került meghirdetésre). A pályázók részére erről a felsőoktatási intézmény/doktori iskola nyújt tájékoztatást.
 • A pályázati eljárás alapján 2016/2017-es tanévben a magyarországi magyar állami ösztöndíjjal támogatott, nappali munkarendű doktori képzésben összesen 30 fő, a Kedvezménytörvény hatálya alatt lévő horvát, román, szerb, szlovák, szlovén és ukrán állampolgárságú személy kezdheti meg tanulmányait.
 • A magyar állami ösztöndíjjal támogatott doktori képzésben résztvevő hallgatók ösztöndíjának havi összege az Nftv. 114/D. § (1) bekezdése és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet Kormányrendelet 14. § (1)-(2) bekezdései szerint
 • a képzési és kutatási szakaszban 140.555,- Ft/hó a 2016. évben;
 • a kutatási és disszertációs szakaszban (tanulmányok 3. tanévétől) 180.555,- Ft;
 • a doktori képzés során sikeres fokozatszerzés esetén egyszeri 400.000,- Ft.

Pályázhat minden olyan szlovák állampolgárságú magyar nemzetiségű személy, aki a 2016. évben valamely magyarországi felsőoktatási intézmény nappali munkarendű magyar állami ösztöndíjjal támogatott PhD/DLA képzésére jelentkezett, azonban a doktori felvételi eljárásban a felsőoktatási intézmény rangsorolása alapján csak az önköltséges képzésre került besorolásra.

A pályázásból kizáró általános feltételek:

 • Nem pályázhatnak a magyarországi letelepedési/bevándorlási engedéllyel, vagy ezekre irányuló folyamatban lévő kérelemmel rendelkező személyek.
 • Nem pályázhatnak a Kedvezménytörvény hatálya alá nem tartozó személyek.
 • Nem pályázhatnak a Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező személyek.
 • Nem pályázhatnak azok a személyek, akik valamely magyarországi felsőoktatási intézmény olyan doktori képzésére jelentkeztek, mely
 • nem nappali munkarendű képzés; vagy
 • képzés első évfolyamára a 2016/2017-es tanévben nincs meghirdetve magyar állami ösztöndíjjal támogatott keretszám (azaz a képzés csak önköltséges formában került meghirdetésre a 2016. évi felvételi eljárásban).

Nappali tagozatos doktori képzés (PhD/DLA) 3 fő

Azok a 2016. évi doktori felvételi eljárásban a magyarországi felsőoktatási intézmény doktori iskolájába, nappali munkarendű képzésre jelentkező, a felsőoktatási intézmény rangsorolása alapján az önköltséges képzésre besorolást nyert, a tanulmányaikat a 2016/2017-es tanévben az I. évfolyamon megkezdő személyek pályázhatnak, akik

 • nappali munkarendű doktori képzésre jelentkeztek és a felvételi eljárásban az önköltséges képzésre kerültek besorolásra, és
 • szülőföldi (szlovákiai, csehországi azaz valamely szlovákiai vagy csehországi államilag elismert felsőoktatási intézmény részéről kiállított) vagy magyarországi felsőfokú, mesterszintű (vagy ennek megfeleltethető pl. osztatlan képzéses) diplomával rendelkeznek. A Magyarországon mesterfokozatot nyújtó végzettséget szerzettek esetében további feltétel, hogy a magyarországi felsőfokú, mesterfokozatot nyújtó diploma megszerzését követően szülőföldjén (Szlovákiában) már legalább 3 éve főállásban, foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban tevékenykedjen. A megadott 3 fős keretszám terhére magyarországi felsőfokú diplomával rendelkezők részére legfeljebb 2 ösztöndíj ítélhető meg, kivétel ez alól az az eset, amikor a keret teljes kitöltéséhez nem lesz elegendő érvényes szülőföldi diplomával rendelkező pályázó.

Az elbíráláskor előnyben részesülnek azok, akik szülőföldön oktatói vagy tudományos tevékenységet végeznek, ennek hitelt érdemlő igazolása az elbíráláskor alkalmazott értékelési pontrendszerben többlet pontot jelent.

A pályázati kategóriára vonatkozó további kizáró feltételek:

Nappali munkarendű PhD/DLA ösztöndíjra nem pályázhat az, aki

 • a megpályázott képzésre a 2015. évben, vagy azt megelőzően nyert felvételt;
 • tanulmányait nem a 2016/2017-es tanévben kezdi meg az I. évfolyamon;
 • szülőföldi nappali tagozatos PhD/DLA képzésre beiratkozott és ösztöndíjban részesül,
 • tudományos fokozattal (a szülőföldön szerzett régi típusú magiszteri fokozat kivételével) már rendelkezik.

 A pályázatok személyes benyújtásának és postai úton történő beérkezésének határideje: 2016. szeptember 9., helyi idő szerint 12.00 óra.

 A pályázatokat egy példányban személyesen vagy – ajánlott küldeményként – postai úton kérjük eljuttatni az alábbi címre:

Združenie za spoločné ciele – Szövetség a Közös Célokért

945 01 Révkomárom, Kossuth tér 3.

945 01 Komárno, Nám. Kossutha 3.

Az érdeklődők a pályázatról és a pályázati adatlapról az alábbi címen és telefonszámon, e-mail címen kaphatnak további részletes felvilágosítást a pályázatról, a pályázati adatlapról (mely beszerezhető ugyanott), valamint a szerződésről:

Szövetség a Közös Célokért révkomáromi irodája
945 01 Révkomárom (Komárno), Kossuth tér 3. – Nám. Kossutha 3.
Tel.: +421-908-116-931
E-mail: komarom [at] szakc.sk

Pályázni a Szövetség a Közös Célokért 11 irodájában beszerezhető, és az Internetről (www.martonaron.hu, illetve a www.szakc.sk) is letölthető pályázati adatlapon lehet.

A pályázat lebonyolításának adminisztratív költségeire 10 Euro összegű pályázati díjat kell az alábbi folyószámlaszámra banki átutalással befizetni:

Számlatulajdonos neve:  SZAKC-ZZSC

Számlaszám: 8841584/5200, OTP Banka Slovensko a.s.

IBAN: SK12 5200 0000 0000 0884 1584 

BIC/SWIFT: OTPVSKBX

 Szükséges mellékletek, igazolások:

Kötelezően csatolandó mellékletek:

 • pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap. (A pályázati adatlap adatainak meg kell egyeznie a mellékletben szereplő adatokkal!) Kérjük, amennyiben a korábbiakról létezik BI MÁSZ NEPTUN kódja, akkor azt lehetőség szerint tüntesse fel az adatlapon!;
 • géppel írt, strukturált szakmai önéletrajz;
 • pályázati kérelem megindokolása max. 1 oldal terjedelemben;
 • egyetemi/főiskolai (alapképzés – BA, BSc) oklevél, államvizsga-bizonyítvány és index (vagy törzskönyvi kivonat) egyszerű másolata;
 • mester szintű képzés oklevelének (/egységes/osztatlan képzés vagy mesterképzés), az államvizsga-bizonyítványnak és az indexnek (törzskönyvi kivonatnak) a hiteles másolata (Az egyszerű másolat csak abban az esetben fogadható el, ha a pályázat beadásakor a pályázó az eredetit a révkomáromi SZAKC iroda munkatársának bemutatja);
 • két szakmai ajánlólevél (Az ajánlásnak tartalmaznia kell az ajánló nevét, aláírását, tudományos fokozatát vagy beosztását, munkahelyi elérhetőségeit. Az ajánlásból ki kell, hogy derüljön, hogy az ajánló ismeri a pályázó eddigi eredményeit és tevékenységét.)
 • befogadó magyarországi felsőoktatási intézmény/doktori iskola igazolása arról, hogy
 • a pályázó olyan nappali munkarendű doktori képzésre jelentkezett, melyre az adott felsőoktatási intézmény magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésben részt vevő hallgató fogadására jogosult (azaz a képzés első évfolyamára a 2016/2017-es tanévben magyar állami ösztöndíjjal támogatott keretszám került meghirdetésre), és
 • a 2016. évben a pályázó nappali munkarendű doktori képzésre jelentkezett és a felvételi eljárásban a felsőoktatási intézmény rangsorolása alapján az önköltséges képzésre került besorolásra;
 • a pályázónak a doktori iskola vezetője vagy a számára kijelölt témavezető által jóváhagyott (aláírásával ellátott) tématerve
 • a pályázati díj befizetését igazoló banki átutalást bizonyító igazolás másolata
 • a magyar nemzetiség igazolása (E célra egyaránt alkalmas a Magyar igazolvány vagy a Magyar igazolványra vonatkozó igénylésnek másolata, illetve ezek hiányában minden olyan hivatalos dokumentum, amelyből a nemzetiség hitelt érdemlően megállapítható.)
 • az állandó lakóhelyet igazoló okmány másolata;
 • 1 db megcímzett és felbélyegzett válaszboríték

A részletes pályázati kiírás ITT.

Ezt már olvasta?

Címkék: pályázat
Cookies