Back to top

Lelkipásztori gondolatok a házasság hetében

Publikálva: 2021, február 9 - 09:29
Február 7. és 14. között zajlik a házasság hete, amelynek a célja hogy ráirányítsa a figyelmet a házasság, a család fontosságára. Mons. Szakál László János római katolikus esperes is megosztja velünk gondolatait az ünnep kapcsán.
Lelkipásztori gondolatok a házasság hetében

A II. Vatikáni zsinat A Gaudium et spes  kezdetű  konstitúcióban leszögezte: „A házasságra való meghívás már a férfi és a nő természetében adva van, ahogyan ezek a Teremtő kezéből kikerültek. Jóllehet a századok folyamán a különböző kultúrák, társadalmi struktúrák és szellemiségek  szerint számtalan változáson ment keresztül, ezek azonban nem tudták feledtetni maradandó és általános vonásait, mert a személy, valamint az emberi és a keresztény közösség üdvössége  szorosan összefügg a házastársi és a családi közösség jó állapotával.”

Ha az Úr Jézust megkérdeznénk, milyennek látta családját, amelybe beleszületett s amelyben gyermekként növekedett és felnőtté vált, akkor bizonyára azt mondaná: „Anyám és József szeretete tökéletes volt, ezért melegágya volt minden más erénynek és főleg az istenszeretetnek. Mindig áldották Istent, akkor is, ha az ő szent akarata fájdalmas volt a test és a szív számára. Áldották, mert a test és a szív fölött e két szentben mindig a lélek uralkodott. Lelkük magasztalta az Urat azért, mert őket választotta ki, hogy az Isten egyszülött fiát őrizzék. Az imádság segítette őket, hogy Isten munkatársaiként tudjanak dolgozni, szeretni és szenvedni...”

A mi szent hitünk tanítása szerint a házasoknak tisztelniük kell egymást, mindenáron meg kell őrizniük az egymás iránti hűséget, a család javán kell fáradozniuk. A keresztény családnak pedig mint családi egyháznak tovább kell adnia a hitet és óvnia kell a tiszta erkölcsöket, védelmeznie kell a még meg nem született gyermek életét, gondoskodnia kell a megszületett eltartásáról, vallásos neveléséről, megkereszteléséről, elsőáldozásáról és bérmálásáról.

Mivel a házasok és a családok Isten akaratából ilyen fönséges és komoly küldetést teljesítenek a világban, ezen a héten többet kell értük imádkoznunk, hogy hűek legyenek e szent feladatukhoz.   

Szent II. János Pál pápa fájó szívvel konstatálta, hogy manapság nagyon sok családban a házasok nem is imádkoznak a Mennyei Atyához, aki megáldotta hitvestársi szeretetüket, aki kegyelmet ad nekik, hogy meg tudjanak egymásnak bocsájtani és hűek tudjanak maradni egymáshoz, aki nekik és a gyermekeiknek erőt akar adni az egymásért vállalt áldozatokhoz.

Ferenc pápa elé nemrég 20 jegyespár érkezett és megeskette meg azokat a  menyasszonyokat  és a vőlegényeket, akik  a római egyházmegye plébániáiról érkeztek. Amikor összeadta őket, mind a negyvenüktől külön-külön megkérdezte, készen állnak-e a házasságra, majd az igenlő válaszok után azt mondta: „Felmérhetetlen az az erő, az az emberi energia, amely a családban összpontosul: kölcsönös segítség, nevelés, kapcsolattartás, az örömök és nehézségek egymással való megosztása.”

A prédikációban Ferenc pápa még azt is mondta, hogy: „A család az első lépcső, ahol az embert »formázzák«. Ne feledjétek, hogy a teljes család a társadalom legszilárdabb »téglája«. A  házasság egy férfi és egy nő közös útja. A házasság nem fikció, nem tévéfilm, a család az igazi élet. Nem könnyű útról van szó, de ha a házasság konfliktusok nélküli lenne, nem lenne emberi!”

Kapcsolódjunk be minél többen az imahétbe és fohászkodjunk a házasokért és a mi családjainkért Szent II. János Pál imájával:

Jóságos és irgalmas Isten! Családjainkat és testi lelki javainkat mindenható védelmedbe ajánljuk. Áldj meg minket, ahogyan a názáreti szent családot megáldottad.

Szeretett Jézusunk! Te rejtett életed példájával és tündöklő erényeiddel megszentelted azt a családot, amelyben éltél. Emlékezzél meg arról, hogy a mi közösségünk is a Te családod, hiszen neked szenteli és neked ajánlja fel magát. Oltalmazz minket, szabadíts meg a veszélyektől, siess segítségünkre minden szükségünkben. Adj állhatatosságot, hogy téged szeressünk. Segíts, hogy hűségesen szolgáljunk neked a földön és örökké dicsérhessünk a mennyben.

Boldogságos Szűz Mária, aki karácsony éjjelén szerető szívedre ölelted az isteni Kisdedet, kérj számunkra kegyelmet, hogy úgy tudjuk szeretni Jézust és egymást, ahogyan Te szeretted isteni Fiadat és tiszta jegyesedet. Földi anyánk mellett Te légy mennyei édesanyánk és közbenjárónk drága gyermekednél.

Szent József, a szent család feje és az isteni Kisded hűséges őrzője, légy a mi otthonainknak is feje, és vedd atyai pártfogásodba családjainkat. Légy közbenjárónk minden szükségünkben és segíts, hogy amint Te hűséges voltál a karácsonyi éjben és a menekülésben, mi is hűségesek maradjunk az Úr Jézushoz a kísértések és szenvedések megpróbáltatásaiban. Ámen.

Köszönöm, hogy imádkozhattunk együtt! Maradok hálás szeretettel,

László János atya

Ezt már olvasta?