Back to top

A közhasznú szolgáltatások, általános közhasznú célok és közhasznú célok támogatása 2021 program felhívása

Publikálva: 2021, január 2 - 19:30
Dunaszerdahely Város pályázati felhívást tesz közzé a 2020. évi 15. sz. általános érvényű rendelete és annak módosítása (a továbbiakban 15/2020 sz. ÁÉR) 7. cikkének 1. és 2. pontja értelmében a Város költségvetéséből odaítélhető támogatások elnyerésére a „Közhasznú szolgáltatások, általános közhasznú célok és közhasznú célok támogatása 2021” program keretében.
A közhasznú szolgáltatások, általános közhasznú célok és közhasznú célok támogatása 2021 program felhívása

A pályázatok 2021. január 1-jétől 2021. január 31-ig (beleértve) elektronikusan nyújthatók be.

A programmal kapcsolatos általános információk
 
A program megnevezése: Közhasznú szolgáltatások, általános közhasznú célok és közhasznú célok támogatása 2021

Meghatározott területek:

1. A helyi kulturális-társadalmi aktivitások támogatása és fejlesztése, kulturális örökség megőrzése

2. Testnevelés és sport támogatása és fejlesztése

3. Oktatás és nevelés támogatása és fejlesztése, gyerekekkel és fiatalokkal való foglalkozás támogatása

4. Szociális, humanitárius és jótékonysági tevékenység fejlesztése és támogatása

Meghirdető: Dunaszerdahely Város

A program célja: Általános érdekű szolgáltatások, általános érdekű célok és közérdekű célok támogatása

A pályázat megvalósításának ideje: A 2021-as naptári év

A pályázat finanszírozása: Dunaszerdahely Város 2021-as évi költségvetése

Össztámogatás összege: 209.590,- EUR

A támogatási kérelmek benyújtásának határideje: 2021. 01. 01.- 2021. 01.  31. (beleértve)

A támogatási kérelmek benyújtásának módja: A Város honlapján közzétett elektronikus formanyomtatvány

A projektek megvalósításának határidői: megvalósítás kezdete: 2021. 01. 01. (beleértve) megvalósítás befejezése: 2021. 12. 31. (beleértve)

A pályázat benyújtására jogosultak köre. Támogatható és a támogatásra nem jogosult költségek.
 

A pályázat benyújtására jogosultak köre 

Azon jogi és természetes személyek-vállalkozók pályázhatnak, melyek/akik a Város területén állandó lakhellyel vagy székhellyel rendelkeznek, a Város területén tevékenykednek, vagy szolgáltatásokat nyújtanak a Város lakosainak.

Támogatásban nem részesülnek a politikai pártok, politikai egyesületek és ezek koalíciói valamint olyan pályázatok, amelyeknek célja az erőszak, diszkrimináció, rasszizmus, xenofóbia és homofóbia bármely formájának támogatása.

Jogosult pályázónak minősül az a kérelmező:

Aki a kérelmét a Város honlapján közzétett elektronikus formanyomtatvány formájában, szabályosan kitöltve, minden szükséges melléklettel ellátva, határidőn belül nyújtja be;
Aki a kérelem benyújtásának napjáig teljesíti a 15/2020 sz. ÁÉR 5. cikkének a Támogatásnyújtás általános feltételeiről (2), (3) és (4) bekezdésében feltüntetett minden feltételét;
Akinek az előző naptári évből nincs kifogásolható/határidőn túl benyújtott vagy be nem nyújtott elszámolási kötelezettsége.  

A projekt alatt mindenekelőtt a támogatásból finanszírozandó rendezvények, tevékenységek, események és cselekvések értendők.

A támogatás legmagasabb értéke a pályázat teljes költségvetésének 90%-a, illetve a pályázat valódi kiadásainak 90%-a.

Egy pályázó egy naptári évben legfeljebb 2 különböző projektre nyújthat be pályázatot.

Ugyanazon projekt esetében, annak a kérelmezőnek a pályázata kerül elfogadásra, amelynek a pályázata a legnagyobb mértékben megfelel az adott pályázat biztosítására.

A Város költségvetéséből nyújtandó támogatás nem jár törvényből alapuló jogon.

Elszámolható költségek

A pályázat megvalósításával kapcsolatos indokolt valamint a Város által nyújtott támogatásból nem támogatható költségek kapcsán bővebben a 15/2020 ÁÉR-ben és jelen Felhívás mellékleteiben (az adott támogatható területtel kapcsolatos 1/2021, 2/2021, 3/2021 illetve 4/2021. sz. melléklet) olvashat.

A pályázat elbírálásának menete, a támogatás iránti kérelem jóváhagyása és a támogatás merítésének feltételei
 

A pályázati kérelmek benyújtása

A támogatás iránti kérelmeket a Város honlapján közzétett elektronikus űrlapon kérjük benyújtani a 2021. január 01-je és a 2021. január 31-e közötti időszakban (beleértve). Az elektronikus jelentkezési lap tartalmaz egy becsületbeli nyilatkozatot is, amelynek megküldésével a pályázó megerősíti, hogy megfelel a támogatás nyújtás általános feltételeinek. A kérvény kitöltéséhez segítségül szolgálhat az Útmutató az elektronikus formanyomtatvány kitöltéséhez Pénzügyi támogatás iránti kérelem a városköltségvetésből nyújtandó általános közhasznú szolgáltatások, általános közhasznú célok és közhasznú célok támogatására, amely itt található.

A kérelmek elbírálásának menete

A Városi Hivatal illetékes osztálya, amely azon költségvetési alap kezelője, amelyből a támogatást nyújtják, folyamatosan és operatív módon értékeli a beérkezett pályázatokat, azok formai és tartalmi megfelelését a felhívásban meghatározott feltételeknek. Javasolhatja a hiányos és a határidő lejárta után benyújtott pályázatok kizárását az értékelési folyamatból. A Városi Képviselő-testület adott támogatási területéért felelős illetékes szakbizottsága dönt az egyes támogatás iránti kérelmek esetleges elutasításáról. Elbírálásra csak azok a kérelmek kerülnek, amelyek teljesítik a 15/2020 sz. ÁÉR 5. és 6. cikkében és a jelen pályázati felhívásban meghatározottakat, legkésőbb a kérelmek benyújtásának határidejét követő 40 napon belül.

A sikeres pályázók (támogatás kedvezményezettjei) projektjeinek értékelése
 
A támogatás odaítéléséről a sikeres pályázóknak (a továbbiakban: „a támogatás kedvezményezettjei”) a dunaszerdahelyi Képviselő-testület és az illetékes szakbizottság nem képviselői tagjai (a továbbiakban: „értékelők”) döntenek a 15/2020 sz. ÁÉR 7. cikkének (6-10) bekezdésében meghatározott értékelési kritériumok szerint. A támogatott projektek listáját a város www.dunstreda.sk honlapján teszik közzé a támogatások / jóváhagyott és elutasított támogatási kérelmek részben.

Támogatási szerződés aláírása. A támogatás felhasználásának feltételei
 
A Városi Hivatal illetékes osztálya, amely azon költségvetési alap kezelője, amelyből a támogatást nyújtják, írásban értesíti a pályázókat az elbírálási eljárás végeredményéről és a támogatás kedvezményezettjeivel megköti a támogatási szerződést.

A szerződést a támogatás kedvezményezettje a szerződés megkötésére irányuló elektronikus felhívás kézhezvételétől számított 30 napon belül írja alá. Abban az esetben, ha a támogatásra jogosult fél a szerződést nem írja alá az előző mondatban meghatározott határidőn belül, nem részesül támogatásban.

A támogatás kedvezményezettjei részére a támogatást a 2021-as naptári év folyamán folyósítják a szerződés mindkét fél általi aláírását követően.

A támogatás kedvezményezettjei a projekt előkészítése és megvalósítása során köteles a szerződésben meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani.

A támogatás merítése
 
A támogatás kedvezményezettje köteles a támogatást a szerződésben meghatározottakkal összhangban, az adott költségvetési évben felhasználni, legkésőbb 2021. december 31-ig (beleértve).

A támogatás kedvezményezettje köteles a támogatás fel nem használt pénzeszközeit legkésőbb a projekt megvalósulását követő 30 napon belül visszafizetni a Város számlájára. Ugyanakkor köteles jelentést küldeni a fel nem használt támogatás visszafizetéséről.

A támogatás elszámolása
 
A támogatás kedvezményezettje köteles a felhasznált támogatásról és a kötelező társfinanszírozásról elszámolást benyújtani a Város részére, az erre a célra a Város honlapján közzétett formanyomtatványon, a projekt megvalósítását követő 30 napon belül. Abban az esetben, ha a rendezvény/projekt december 15-e után kerül megvalósításra, akkor a támogatás kedvezményezettje az elszámolást legkésőbb 2022. január 15-ig köteles benyújtani.

Indokolt esetben a támogatás kedvezményezettje kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását, ha azt a Várostól a határidő lejárta előtt 15 nappal kérelmezi.

Az elszámolásnak tartalmaznia kell a 15/2020 sz. ÁÉR 9. cikkében meghatározott minden kötelező adatot és csatolmányt. 

Abban az esetben, ha a támogatás kedvezményezettje megszegi a támogatás szerződésben meghatározott célnak megfelelő felhasználását, a Város írásbeli felszólításának kézbesítésétől számított 30 napon belül köteles a támogatás egész összegét a Városnak visszafizetni. A Város jogosult a támogatás összegének visszafizetését igényelni abban az esetben is, ha a támogatásban részesülő nem tartja be a támogatás felhasználásáról szóló elszámolás benyújtására meghatározott határidőt. Ha a támogatás kedvezményezettje nem számolja el megfelelően a támogatást, a következő naptári évben nem lesz jogosult támogatásra.

 

Záró rendelkezések

1. Jelen Felhívást Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete hagyta jóvá a 2020. december 8-i ülésén. Jelen Felhívást vagy annak egyes részeit kizárólag Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete módosíthatja.

2. Jelen Felhívás szlovák és magyar nyelven készült, és az alábbi mellékleteket tartalmazza szlovák és magyar nyelven:

1/2021. sz. melléklet: A helyi kulturális-társadalmi aktivitások támogatása és fejlesztése, kulturális örökség megőrzése

2/2021. sz. melléklet: Testnevelés és sport támogatása és fejlesztése

3/2021. sz. melléklet: Oktatás és nevelés támogatása és fejlesztése, gyerekekkel és fiatalokkal való foglalkozás támogatása

4/2021. sz. melléklet: Szociális, humanitárius és jótékonysági tevékenység fejlesztése és támogatása.

5/2021. sz. melléklet: A Dunaszerdahely város költségvetéséből történő támogatás nyújtásának kritériumai a helyi kulturális-társadalmi aktivitások támogatása és fejlesztése, kulturális örökség megőrzése támogatási területén

6/2021. sz. melléklet: A Dunaszerdahely város költségvetéséből történő támogatás nyújtásának kritériumai a testnevelés és sport támogatása és fejlesztése támogatási területén

7/2021. sz. melléklet: A Dunaszerdahely város költségvetéséből történő támogatás nyújtásának kritériumai az oktatás és nevelés támogatása és fejlesztése, gyerekekkel és fiatalokkal való foglalkozás támogatásának területén

8/2021. sz. melléklet: A Dunaszerdahely város költségvetéséből történő támogatás nyújtásának kritériumai a szociális, humanitárius és jótékonysági tevékenység fejlesztésének és támogatásának területén.      

Dr. Hájos Zoltán polgármester 

____________________________

A mellékletek innen tölthetők le!

Ezt már olvasta?

Címkék: pályázat, výzva
Cookies